Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedź się więcej. [x]
Decyzja nr 4/2015 z dn. 11 lutego 2015 Min. Spraw Wewnętrznych dot. wyrażenia zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego przez Rejonowe WOPR w Lesznie
 
 
 

Karty pływackie

UCHWAŁA nr 3/1/03
W SPRAWIE ZASAD I TRYBU WYDAWANIA KART PŁYWACKICH
z dnia 13 kwietnia 2003 r.

Na podstawie § 9 pkt.13 Statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zaświadczenie umiejętności pływania, które stanowi:
1) Karta pływacka (wzór załącznik nr 1);
2) Specjalna karta pływacka (wzór załącznik nr 2).
2. Karty pływackie wydawane są po złożeniu egzaminu z umiejętności pływania.

§ 2

1. Egzaminy w celu uzyskania karty pływackiej może prowadzić: ratownik WOPR, starszy ratownik WOPR, instruktor WOPR, instruktor wykładowca WOPR, zwany dalej egzaminującym, który posiada okresowe upoważnienie wydane przez Prezesa właściwej jednostki wojewódzkiej WOPR.
2. Egzaminy w celu uzyskania specjalnej karty pływackiej może prowadzić: starszy ratownik WOPR, instruktor WOPR, instruktor wykładowca WOPR, zwany dalej egzaminującym, który posiada okresowe upoważnienie wydane przez Prezesa właściwej jednostki wojewódzkiej WOPR.1

§ 3

Zdanie egzaminu egzaminujący potwierdza na wydawanej karcie pływackiej podpisem i pieczątką, z podanym stopniem, imieniem i nazwiskiem.1

§ 4

1. Egzamin w celu uzyskania kart pływackich odbywa się w punktach wyznaczonych przez egzaminującego.
2. Egzaminujący nie może przeprowadzać egzaminu w trakcie pracy.
3. Egzaminy są przeprowadzane na wodach otwartych, pływalniach i kąpieliskach.1

§ 5

Do obowiązków egzaminującego należy:
1) Stwierdzenie tożsamości osoby przystępującej do egzaminu;
2) Zapewnienie bezpieczeństwa osobie egzaminowanej;
3) Przeprowadzenie egzaminu zgodnie z instrukcją;
4) Stemplowanie karty pływackiej w chwili jej wystawienia pieczątką, o której mowa w § 2 ust. 2;
5) Prowadzenie protokołów z przeprowadzonego egzaminu na kartę pływacką (zał. nr 3);
6) Bieżące rozliczanie się z pobranych kart pływackich.1

§ 6

Kartę pływacką może uzyskać osoba, która zda egzaminu obejmujący:
1) Przepłynięcie 200 m w wodzie stojącej dowolnym sposobem, w tym co najmniej 50 m na plecach lub 400 m z prądem wody, w tym co najmniej 100 m na plecach;
2) Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m;
3) Przepłynięcie pod wodą co najmniej 5 m w wodzie stojącej lub 15 m z prądem wody (start z powierzchni wody).2

§ 7

Specjalną kartę pływacką może uzyskać osoba, która przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pływania i nurkowania oraz zda egzamin obejmujący:
1) Przepłynięcie 1500 m w wodzie stojącej co najmniej dwoma stylami, w tym co najmniej po 200 m stylem dowolnym i grzbietowym;
2) Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m;
3) Przepłynięcie pod wodą 15 m, z nurkowaniem na głębokość co najmniej 3 m (start z powierzchni wody).2

§ 8

Kartę pływacką i specjalną kartę pływacką bez obowiązku zdawania egzaminu może uzyskać osoba, która ukończyła 12 lat oraz posiada aktualną klasę sportową w pływaniu (wydaje się na podstawie dokumentu właściwego organu Polskiego Związku Pływackiego) oraz członek WOPR posiadający uprawnienia młodszego ratownika WOPR.

§ 9

1. Posiadacz karty pływackiej obowiązany jest przestrzegać postanowień regulaminu oraz przepisów porządkowych obowiązujących na danych wodach.
2. Posiadacz specjalnej karty pływackiej powinien pływać w specjalnym czepku pływackim.

§ 10

1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu i wystawienie karty pływackiej i specjalnej karty pływackiej, wydanie duplikatu oraz wynagrodzenie ratowników i podział dochodów ustala Zarząd Główny WOPR.
2. Karta pływacka wydana nieodpłatnie oznaczona jest stemplem "BEZPŁATNA".

§ 11

1. Duplikat karty pływackiej i specjalnej karty pływackiej wydają właściwe jednostki WOPR.
2. Wydanie duplikatu karty pływackiej i specjalnej karty pływackiej może nastąpić po sprawdzeniu uprawnień odnotowanych w protokole z przeprowadzonego egzaminu.
3. Wydanie duplikatu karty pływackiej i specjalnej karty pływackiej należy odnotować w protokole z przeprowadzonego egzaminu.
4. Wydanie duplikatu karty pływackiej jest odpłatne.
5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez posiadacza specjalnej karty pływackiej - czepka, o którym mowa w § 9 ust.2, może on nabyć nowy czepek w jednostce WOPR.
6. Jednostka WOPR może wydać nowy czepek po stwierdzeniu uprawnień i wniesieniu opłaty w wysokości jego ceny.

§ 12

1. Karty pływackie stanowią druki ścisłego zarachowania, których wyłącznym wydawcą jest biuro Zarządu Głównego WOPR.
2. Biuro Zarządu Głównego WOPR rozprowadza karty pływackie poprzez biura jednostek wojewódzkich WOPR.
3. Prezes jednostki wojewódzkiej WOPR może wnioskować do Prezesa Zarządu Głównego WOPR o wyrażenie zgody na bezpośrednie pobieranie kart pływackich przez jednostki terenowe WOPR.
4. Prezes Zarządu Głównego WOPR może wyrazić zgodę na przekazywanie kart bezpośrednio jednostce terenowej WOPR.

§ 13

1. Jednostka WOPR wydaje karty pływackie wyłącznie osobom upoważnionym do ich rozprowadzania.
2. Jednostka WOPR prowadzi ewidencję otrzymanych i wydanych kart pływackich (zał. Nr 4).
3. Karty pływackie mogą być wydawane po ostemplowaniu okrągłą pieczątką jednostki WOPR.
4. Wykaz egzaminujących prowadzi jednostka WOPR oddzielnie na każdy rok.

§ 14

1. Egzaminujący pobiera karty pływackie i specjalne karty pływackie we właściwej jednostce WOPR.
2. Jednostka WOPR wydaje karty pływackie wyłącznie własnym członkom, spełniającym warunki określone w § 2.
3. W uzasadnionych przypadkach egzaminujący, przebywający czasowo na terenie innej jednostki wojewódzkiej WOPR, może otrzymać od prezesa właściwej jednostki wojewódzkiej lub osoby przez niego upoważnionej zezwolenie do przeprowadzenia egzaminów na karty pływackie oraz pobierania i wydawania kart pływackich.

§ 15

1. Jednostka WOPR prowadzi "kartę osobistego rozliczenia egzaminującego z pobranych kart pływackich" (zał. nr 5).
2. Karta, o której mowa w § 15 ust. 1 służy do kontroli prawidłowości rozliczeń egzaminującego z pobranych kart pływackich.1

§ 16

1. Dokumentem przeprowadzenia egzaminu na karty pływackie jest:
1) protokół z egzaminu na kartę pływacką (zał. nr 6),
2) protokół z egzaminu na specjalną kartę pływacką (zał. nr 7).
2. Protokoły, o których mowa w ust. 1 należy sporządzić w jednym egzemplarzu.
3. Egzaminujący powinni rozliczyć się z pobranych kart pływackich w terminie ustalonym przez jednostkę WOPR, jednak nie później niż do 15 grudnia danego roku kalendarzowego, a nie wydane karty pływackie zwrócić do jednostki WOPR.1
4. Za zwrócone karty pływackie zwraca się ich równowartość w cenie jednostkowej dokonanej wpłaty.
5. Zasada omówiona w ust. 3 nie dotyczy osób, które przeprowadzają egzaminy na kartę pływacką na pływalniach czynnych poza sezonem letnim i dokonują rozliczenia w trybie podanym w § 5 ust. 6.
6. Protokoły z przeprowadzonych egzaminów należy przechowywać z podziałem na:
1) protokoły z przeprowadzonych egzaminów na kartę pływacką,
2) protokoły z przeprowadzonych egzaminów na specjalna kartę pływacką.

§ 17

1. Za czynności egzaminacyjne i wystawianie kart pływackich przysługuje ekwiwalent.
2. Podstawę do wypłaty ekwiwalent stanowi dowód określający:
1) imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania wynagrodzenia,
2) ilość rozprowadzonych kart pływackich, wyliczona na podstawie protokołu z egzaminu na kartę pływacką,
3) ogólną kwotę należności.
3. Wypłata ekwiwalentu egzaminującemu za specjalną kartę pływacką następuje na podstawie rozliczenia według wzoru (załącznik nr 8).1

§ 18

Dochody uzyskane z kart pływackich przez jednostki WOPR i Zarząd Główny WOPR stanowią środki finansowe przeznaczone w całości na działalność statutową.

§ 19

Sprawy związane z właściwym obrotem kartami pływackimi, rozliczeniem ekwiwalentu za przeprowadzone egzaminy oraz kontrolą sposobu prowadzenia egzaminów i wydawania kart pływackich prowadzą właściwe jednostki WOPR pod nadzorem biura Zarządu Głównego WOPR.

§ 20

Osoby, które dopuściły do naruszenia uchwały podlegają odpowiedzialności w trybie dyscyplinarnym i prawnym.

§ 21

Tracą moc:
1) Uchwała nr 4/VII/89 Zarządu Głównego WOPR z dnia 17 grudnia 1989 r.;
2) Uchwała nr 1/11/VI/97 Zarządu Głównego WOPR z dnia 26 kwietnia 1997 r.;
3) Uchwała nr 1/17/89 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 23 marca 1989 r.;
4) Uchwała nr 1/31/97 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 12 czerwca 1997 r.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2003 r.


1 W brzmieniu nadanym Uchwałą nr 1/18/05 Prezydium Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 8 października 2005 r. w sprawie zasad i trybu wydawania kart pływackich.
2 W brzmieniu nadanym Uchwałą nr 1/26/06 Prezydium Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu wydawania kart pływackich.KARTY PŁYWACKIE

Rodzaje kart pływackich:
1) Karta pływacka w kolorze białym z niebieskim krzyżem w tle.
2) Specjalna karta pływacka w kolorze jasno-żółtym z żółtym krzyżem.

Karta pływacka:
Kartę pływacką może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:

1. Przepłynięcie 200 m. w wodzie stojącej dowolnym sposobem, w tym co najmniej 50 m. na plecach lub 400 m. z prądem wody, w tym co najmniej 100 m. na plecach.
2. Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7m.
3. Przepłynięcie pod wodą co najmniej 5 m. w wodzie stojącej lub 15 m. z prądem wody (start z powierzchni wody).

Kartę pływacką osoby niepełnoletniej ważna jest po poświadczeniu przez jednego z rodziców lub opiekuna. Poświadczenie następuje przez złożenie podpisu na karcie pływackiej.Specjalna karta pływacka:
Specjalną kartę pływacką może uzyskać osoba pełnoletnia, która przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pływania i nurkowania oraz zda egzamin obejmujący:

1. Przepłynięcie 1500 m. w wodzie stojącej co najmniej dwoma stylami, w tym co najmniej po 200 m. stylem dowolnym i grzbietowym.
2. Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7m.
3. Przepłynięcie pod wodą 15 m. z nurkowaniem na głębokość co najmniej 3 m.(start z powierzchni wody).

Kartę pływacką i specjalną bez obowiązku zdawania egzaminu może uzyskać osoba, która ukończyła 12 lat oraz posiada aktualną klasę sportową o profilu pływania, potwierdzoną dokumentem właściwego organu Polskiego Związku Pływackiego oraz członkowie WOPR posiadający uprawnienia ratownicze.Obowiązki posiadacza karty pływackiej
Posiadacz karty pływackiej zobowiązany jest:

1. Przestrzegać postanowień regulaminów oraz przepisów porządkowych obowiązujących na danym akwenie.
2. Podporządkować się zaleceniom organów uprawnionych do kontrolowania.
3. Posiadacz specjalnej kart pływackiej powinien:

- nieść pomoc w razie tonięcia innych osób,
- pływa w specjalnym czepku pływackim (żółty z czarnym pasem przez środek).

WSZYSTKIE RODZAJE KART PŁYWACKICH SĄ WAŻNE BEZTERMINOWO!!!