Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedź się więcej. [x]
Decyzja nr 4/2015 z dn. 11 lutego 2015 Min. Spraw Wewnętrznych dot. wyrażenia zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego przez Rejonowe WOPR w Lesznie
 
 
 

Unifikacja weryfikacja ratownikówUCHWAŁA Nr 4/10/VIII/06
W SPRAWIE UNIFIKACJI INSTRUKTORÓW WYKŁADOWCÓW WOPR i INSTRUKTORÓW WOPRz dnia 2 grudnia 2006 r.UCHWAŁA Nr 4/10/VIII/06
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
z dnia 2 grudnia 2006 r.
w sprawie unifikacji instruktorów wykładowców WOPR i instruktorów WOPR
 
Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i § 3 Uchwały Nr 4/VII/98 VII Krajowego Zjazdu WOPR z dnia 25-26 kwietnia 1998 r., zgodnie z Zaleceniem Komisji Szkolenia International Life Saving Federation of Europe z dnia 11-13 czerwca 2004 r. postanawia się, co następuje:
 
§ 1
Szkolenia specjalistyczne i kursy na stopnie młodszych ratowników WOPR, ratowników WOPR, starszych ratowników WOPR i instruktorów WOPR mogą prowadzić, upoważnieni na określony rok, instruktorzy wykładowcy WOPR, którzy:
1) Uzyskali stopień instruktora wykładowcy WOPR w okresie ostatnich trzech lat;
2) Posiadają stopień instruktora wykładowcy WOPR od ponad trzech lat i odbyli raz na trzy lata szkolenie unifikujące i aktualizujące wiedzę.
 
§ 2
Szkolenia specjalistyczne i kursy na stopnie młodszych ratowników WOPR i ratowników WOPR mogą prowadzić, upoważnieni na określony rok, instruktorzy WOPR, którzy.
1) Uzyskali stopień instruktora WOPR w okresie ostatnich trzech lat;
2) Posiadają stopień instruktora WOPR od ponad trzech lat i odbyli raz na trzy lata szkolenie unifikujące i aktualizujące wiedzę.
 
§ 3
1. Programy szkoleń unifikujących i aktualizujących wiedzę instruktorów WOPR i instruktorów wykładowców WOPR, opracowane przez komisję WOPR właściwą w sprawach szkolenia, zatwierdza Prezes WOPR lub upoważniony przez Prezesa WOPR członek ZG WOPR.
2. Terminy szkoleń unifikujących i aktualizujących wiedzę instruktorów WOPR i instruktorów wykładowców WOPR określa ZG WOPR.
 
§ 4
Wykaz instruktorów wykładowców WOPR i instruktorów WOPR uprawnionych do prowadzenia szkoleń specjalistycznych i kursów na stopnie młodszych ratowników WOPR i ratowników WOPR na dany rok przekazuje do biura ZG WOPR prezes właściwej  terytorialnie jednostki wojewódzkiej WOPR, w terminie do 30 listopada roku poprzedniego.
 
§ 5
Listę instruktorów wykładowców  uprawionych do prowadzenia centralnych kursów WOPR na dany roku ustala Prezydium ZG WOPR najpóźniej na ostatnim posiedzeniu roku poprzedniego.
 
§ 6
Corocznie na ostatnim posiedzeniu Prezydium ZG WOPR zatwierdza się kadrę instruktorów WOPR uprawnioną do prowadzenia szkolenia w WOPR.
 
§ 7
Wytyczne w sprawie unifikacji instruktorów wykładowców WOPR i instruktorów WOPR     na wniosek komisji WOPR właściwej w sprawach szkolenia zatwierdza Prezes WOPR lub upoważniony przez Prezesa WOPR członek ZG WOPR.
 
§ 8
1. Traci moc uchwała nr 4/11/VII/2002 Zarządu Głównego WOPR z dnia 7 grudnia 2002 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
 


UCHWAŁA Nr 4/10/VIII/06
W SPRAWIE UNIFIKACJI INSTRUKTORÓW WYKŁADOWCÓW WOPR i INSTRUKTORÓW WOPRz dnia 2 grudnia 2006 r.

      

UCHWALA Nr 5/10/VIII/06
ZARZADU GLÓWNEGO
WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGOZ
dnia 2 grudnia 2006 r.
w sprawie weryfikacji starszych ratowników i ratowników WOPR


Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i § 3 Uchwaly Nr 4/VII/98 VII Krajowego Zjazdu WOPR z dnia 25-26 kwietnia 1998 r., zgodnie z Zaleceniem Komisji Szkolenia International Life Saving Federation of Europe z dnia 11-13 czerwca 2004 r. postanawia sie, co nastepuje:

§ 1
1. Weryfikowanie uprawnien w formie testu wiedzy i sprawdzianu umiejetnosci starszych ratowników WOPR i ratowników WOPR prowadzi sie w jednostkach wojewódzkich WOPR.
2. Potwierdzenie kwalifikacji starszych ratowników WOPR i ratowników WOPR wydaja prezesi wlasciwych jednostek wojewódzkich WOPR, co najmniej raz na trzy lata.
3. Prezesi jednostek wojewódzkich WOPR moga upowaznic czlonka zarzadu do wykonania czynnosci wymienionej w ust 2.

§ 2
Prezes jednostki wojewódzkiej WOPR do przeprowadzenia weryfikacji starszych ratowników WOPR i ratowników WOPR powoluje komisje w skladzie z instruktorami WOPR

§ 3
Wytyczne okreslajace zasady i tryb prowadzenia weryfikacji oraz pytania do testu wiedzy i program sprawdzianu umiejetnosci starszych ratowników WOPR i ratowników WOPR, opracowany przez komisje WOPR wlasciwa w sprawach szkolenia, zatwierdza Prezes WOPR lub upowazniony przez Prezesa WOPR czlonek ZG WOPR.

§ 4
Ratownicy WOPR i starsi ratownicy WOPR przed przystapieniem do weryfikacji potwierdzaja zapoznanie sie z wytycznymi wymienionym w § 3.

§ 5
Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2007 r.