Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedź się więcej. [x]
Decyzja nr 4/2015 z dn. 11 lutego 2015 Min. Spraw Wewnętrznych dot. wyrażenia zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego przez Rejonowe WOPR w Lesznie
 
 
 

Ratownik WOPR

 1. Celem kursu jest przygotowanie ratownika WOPR do samodzielnej pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych, koloniach dla dzieci i obozach młodzieżowych oraz w czasie imprez na wodach i nad wodami zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także do prowadzenia szkolenia podstawowego członków WOPR.
 2. Organizacja kursu
 • Kurs na stopień ratownika WOPR może być kursem stacjonarnym lub realizowanym w formie zajęć cyklicznych.
  80 godzin szkoleniowych.
 • Organizatorem kursu jest uprawniona jednostka WOPR. Za stronę formalną kursu odpowiedzialny jest Kierownik Biura uprawnionej jednostki WOPR. Zarząd uprawnionej jednostki WOPR może zlecić prowadzenie kursu jednostce podległej.
 • Kadrę kursu zatwierdza uprawniona jednostka WOPR. Za stronę programową kursu odpowiedzialny jest instruktor WOPR (instruktorzy prowadzący kurs).
 • Kandydaci na kurs przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
 • Na każdym kursie prowadzony jest dziennik zajęć.
 • Wszystkie oceny z egzaminów i sprawdzianów są wpisywane do dziennika zajęć i listy egzaminacyjnej.
 • Egzaminy na stopień ratownika WOPR są przeprowadzane komisyjnie.
  W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą osoby prowadzące zajęcia oraz instruktor-delegat wyznaczony przez Prezydium uprawnionej jednostki WOPR jako przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.
 • Wpisane do legitymacji uprawnienia, potwierdzają swoimi podpisami i pieczątkami: Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej i instruktor WOPR (instruktorzy) prowadzący zajęcia oraz potwierdza okrągłą pieczęcią uprawniona jednostka WOPR.
 • Instruktor odpowiadający za stronę formalną kursu powinien w ciągu 7 dni po zakończeniu kursu dostarczyć do Biura uprawnionej jednostki WOPR dziennik zajęć.
 1. Wymagania formalne
 • Ukończony 18 rok życia.
 • Ważna legitymacja członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy,
 • Posiadanie przez co najmniej 12 miesięcy uprawnień młodszego ratownika WOPR,
 • Staż godzinowy co najmniej 100 godzin pracy w charakterze ratownika, wpisany do legitymacji członka WOPR
 • Specjalna karta pływacka.
 • Posiadanie co najmniej jednego spośród uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym:
  - motorowodne,
  - żeglarskie,
  - trenera lub instruktora pływania,
  - lekarza medycyny,
  - pielęgniarka,
  - ratownika medycznego po studium policealnym,
  - przewodnika turystyki kajakowej,
  - nurkowania swobodnego (bez płetwonurka młodzieżowego),
  - instruktora innych sportów, dyscyplin wodnych.
 • Pozytywne zaliczenie sprawdzianu wstępnego praktycznego, na który składają się:
  - przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1:40 min.
  - holowanie współćwiczącego na dystansie 50 m, płynąc na grzbiecie z pracą nóg do żabki i chwytem oburącz stosowanym w ratownictwie wodnym.
  - nurkowanie w dal z powierzchni wody na odległość min. 25 m.