Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedź się więcej. [x]
Decyzja nr 4/2015 z dn. 11 lutego 2015 Min. Spraw Wewnętrznych dot. wyrażenia zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego przez Rejonowe WOPR w Lesznie
 
 
 

Młodszy ratownik

     1. Celem kursu jest przygotowanie młodszego ratownika do pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych oraz w czasie imprez na wodach i nad wodami, pod nadzorem ratownika starszego stopniem.

2. Organizacja kursu

- Kurs na stopień młodszego ratownika może być kursem stacjonarnym lub realizowanym w formie zajęć cyklicznych. 50 godzin szkolenia.
- Organizatorem kursu są jednostki organizacyjne WOPR.
- Za stronę formalną kursu odpowiedzialny jest Kierownik Biura uprawnionej jednostki WOPR. Kadrę kursu stanowią instruktorzy (instruktor) ratownictwa WOPR zatwierdzeni przez uprawnioną jednostkę WOPR.
Za stronę programową kursu odpowiedzialni są instruktorzy (instruktor) prowadzący zajęcia.
- Kandydaci na kurs rekrutują się spośród członków WOPR i przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
- Egzamin końcowy na stopień młodszego ratownika WOPR przeprowadzają instruktorzy (instruktor) ratownictwa WOPR, którzy prowadzili szkolenie w obecności instruktora-delegata wytypowanego przez uprawnioną jednostkę WOPR.
- Na każdym kursie musi być prowadzony dziennik zajęć i lista egzaminacyjna, stanowiące jedyne dokumenty świadczące o prawidłowości przeprowadzenia zajęć i egzaminów.
- Oceny egzaminu praktycznego, teoretycznego oraz sprawdzianów należy wpisywać do dziennika zajęć.
- Uzyskanie stopnia młodszego ratownika WOPR, stwierdza (w dzienniku zajęć, liście egzaminacyjnej oraz legitymacji członka WOPR) swoim podpisem i pieczątką instruktor (instruktorzy) prowadzący zajęcia, a potwierdza okrągłą pieczęcią uprawniona jednostka WOPR.
- Każdorazowo po zakończeniu kursu organizator w ciągu 7 dni przekazuje do właściwej terenowo uprawnionej jednostki WOPR dokumentację kursu. Dokumentację kursu młodszego ratownika WOPR przechowuje uprawniona jednostka WOPR.
- Kurs na stopień młodszego ratownika WOPR należy zakończyć uroczystym złożeniem przyrzeczenia z podkreśleniem i zastosowaniem elementów symboliki organizacyjnej (sztandar, flaga, emblemat).

3. Wymagania formalne

- Uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia.
- Ważna legitymacja członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy,
- Karta pływacka,
- Pozytywne zaliczenie sprawdzianu wstępnego praktycznego, na który składają się:
* przepłynięcie dystansu 50 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 45 sekund,
* przepłynięcie pod wodą minimum 15 m (start z powierzchni wody),
* wykazanie się umiejętnością pływania na grzbiecie z pracą nóg do żabki na dystansie 25 m.