Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedź się więcej. [x]
Decyzja nr 4/2015 z dn. 11 lutego 2015 Min. Spraw Wewnętrznych dot. wyrażenia zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego przez Rejonowe WOPR w Lesznie
 
 
 

Regulaminy R-WOPR

REGULAMIN
BIURA ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR

       ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM IV§11.REGULAMINU ZARZĄDU
REJONOWEGO WOPR USTALA SIĘ RAMOWY ZAKRES PRAC I OBOWIĄZKÓW
DLA BIURA (ZR-WOPR).
BIURO JEST ORGANEM ADMINISTRACYJNYM WŁADZ REJONOWEGO WOPR, POWOŁANYM DLA ZABEZPIECZENIA ODPOWIEDNICH WARUNKÓW
DZIAŁALNOŚCI WŁADZ ORGANIZACJI I KOMISJI SPOŁECZNYCH.
BIURO POPRZEZ PRACOWNIKÓW ETATOWYCH LUB SPOŁECZNYCH (POWOŁANYCH OSÓB ) REALIZUJE CELE I ZADANIA ORGANIZACJI,
DYSPONUJE MAJĄTKIEM I FUNDUSZAMI W OPARCIU O UCHWAŁY I WYTYCZNE ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR.

       § 1.
DO ZADAŃ BIURA ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY:
- ORGANIZOWANIE POSIEDZEŃ ZARZĄDU I PREZYDIUM ORAZ WSZELKICH NARAD ORGANIZACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z OKRESOWYCH PLANÓW PRACY ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR.
- ZABEZPIECZENIE WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI Z WŁADZAMI ADMINISTRACYJNYMI I SAMORZĄDOWYMI ORAZ RESORTOWYMI WŁADZAMI NADZORU I KONTROLI.
- UDZIELANIE POMOCY INSTRUKTAŻOWO - MERYTORYCZNEJ ORAZ PROWADZENIE WIZYTACJI I KONTROLI DZIAŁALNOŚCI DRUŻYN WOPR.
- OPRACOWANIE I ZABEZPIECZENIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW PROPAGANDOWYCH I DOKUMENTÓW ORGANIZACYJNYCH DLA PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI.
- REALIZACJA ZAMIERZEŃ FINANSOWYCH I BUDŻETU ZARZĄDU REJONOWEGO ZWŁASZCZA W PRZEDMIOCIE ZAKUPU SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO Z WŁASNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA DRUŻYN WOPR.
- BEZPOŚREDNI, ROBOCZY KONTAKT Z DZIAŁACZAMI I DRUŻYNAMI WOPR W ZAKRESIE ORGANIZACJI SPORTOWO - SZKOLENIOWEJ.
- ZABEZPIECZENIA I REALIZACJI, WSPÓŁDZIAŁANIA Z ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NA WODACH, ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, REKREACJI I WYPOCZYNKU, TURYSTYKI, ITP.
- REALIZACJA WSZELKICH CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW BIURA.

§ 2.
ODPOWIEDZIALNYM ZA DZIAŁANIA BIURA JEST PREZES ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR.
ON TEŻ OKREŚLA SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKÓW BIURA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
( REGULAMIN ZR-WOPR ROZDZIAŁ IV.§ 11. )

§ 3.
BIURO ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR PRACUJE W OPARCIU O OKRESOWE PLANY PRACY, SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE ZAMIERZEŃ I PROBLEMOWEGO ZAKRESU DZIAŁANIA ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR.
PLAN PRACY DLA BIURA ZATWIERDZA PREZYDIUM ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR.

§ 4.
PLAN PRACY I FUNDUSZ PŁAC W OPARCIU O WYTYCZNE DO PRELIMINARZA BUDŻETOWEGO ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR ORAZ ZMIANY DOTYCZĄCE SPRAW OSOBOWYCH I PRACOWNICZYCH - (PRACOWNIKÓW BIURA ) ZATWIERDZA PREZYDIUM NA WNIOSEK PREZESA.

§ 5.
BIURO ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR PRACUJE W OPARCIU O STATUT REJONOWEGO WOPR, KODEKS PRACY ORAZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE.

§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
REGULAMIN BIURA ZR-WOPR ZATWIERDZA ZARZĄD REJONOWEGO WOPR I JEMU TEŻ PRZYSŁUGUJE PRAWO INTERPRETACJI NINIEJSZEGO REGULAMINU.


ZATWIERDZONO UCHWAŁĄ NR 6/2012 Z DNIA 05.12.2012 ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR z./s. W LESZNIEREGULAMIN
PREZYDIUM ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR

       ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁALNOŚCIĄ REJONOWEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OKRESIE MIĘDZY POSIEDZENIAMI ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR KIERUJE PREZYDIUM WYBIERANE NA PIERWSZYM POSIEDZENIU WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW PODSTAWĘ PRAWNĄ DZIAŁALNOŚCI PREZYDIUM STANOWI STATUT REJONOWEGO WOPR.

§ 1.
PREZYDIUM ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR SKŁADA SIĘ Z 6-OSÓB W TYM PREZESA, 2-WICEPREZESÓW,SEKRETARZA,SKARBNIKA I JEDNEGO CZŁONKA.
CZŁONKOWIE WŁADZ PEŁNIĄ FUNKCJE HONOROWO

ROZDZIAŁ II.
POSIEDZENIA PREZYDIUM

§ 2.
POSIEDZENIA PREZYDIUM ODBYWAJĄ SIĘ W MIARĘ POTRZEB, W ZASADZIE RAZ NA DWA MIESIĄCE. O TERMINIE I MIEJSCU ORAZ PRZEDMIOCIE POSIEDZENIA CZŁONKOWIE PREZYDIUM WINNI BYĆ POWIADOMIENI NA 7 DNI PRZED TERMINEM. DLA OMAWIANIA SPRAW SZCZEGÓLNIE WAŻNYCH,A ZWŁASZCZA DLA PODEJMOWANIA UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJNEJ,SZKOLENIOWEJ I FINANSOWO-GOSPODARCZEJ,CZŁONKOWIE PREZYDIUM POWINNI OTRZYMAĆ WRAZ Z ZAWIADOMIENIEM O TERMINIE POSIEDZENIA PODSTAWOWE MATERIAŁY W FORMIE OPISOWEJ LUB SPRAWOZDAWCZEJ.

§ 3.
POSIEDZENIE PREZYDIUM ZWOŁUJE PREZES ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR,W RAZIE JEGO NIEOBECNOŚCI WICEPREZES. W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH,POSIEDZENIE PREZYDIUM MOŻE ZOSTAĆ ZWOŁANE Z POMINIĘCIEM 7-DNIOWEGO TERMINU ZAWIADOMIENIA I WÓWCZAS ROZPATRUJE WYŁĄCZNIE SPRAWY, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁO ZWOŁANE W TRYBIE PILNYM.

§ 4.
WSZELKIE SPRAWY MAJĄCE BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD PREZYDIUM POWINNY BYĆ UPRZEDNIO UZGODNIONE Z ODPOWIEDZIALNYMI LUB SPRAWUJĄCYMI NADZÓR NAD DANYM ZAGADNIENIEM - CZŁONKAMI PREZYDIUM. W SPRAWACH FINANSOWYCH I DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ SKUTKI DLA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ W ZASADZIE POTRZEBNA JEST OPINIA SKARBNIKA W PRZEDMIOCIE CELOWOŚCI I GOSPODARKI, ZAMIERZEŃ I UCHWAŁ.

§ 5.
DO WAŻNOŚCI UCHWAŁ WYMAGANA JEST OBECNOŚĆ CO NAJMNIEJ TRZECH CZŁONKÓW, W TYM PREZESA LUB JEGO ZASTĘPCY. UCHWAŁY ZAPADAJĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW,A PRZY RÓWNEJ ILOŚCI GŁOSÓW,ROZSTRZYGA GŁOS PRZEWODNICZĄCEGO. NIEKTÓRE POSTANOWIENIA MOGĄ BYĆ W RAZIE KONIECZNOŚCI PODEJMOWANE POMIĘDZY POSIEDZENIAMI PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW PREZYDIUM,W TYM PREZESA LUB JEGO ZASTĘPCĘ. DECYZJE TE MUSZĄ BYĆ OMÓWIONE NA NAJBLIŻSZYM POSIEDZENIU PREZYDIUM.

§ 6.
W POSIEDZENIU PREZYDIUM MA PRAWO UCZESTNICZYĆ PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ REJONOWEGO WOPR LUB INNY CZŁONEK TEJŻE KOMISJI UPOWAŻNIONY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO KR. W POSIEDZENIACH PREZYDIUM MOGĄ UCZESTNICZYĆ Z GŁOSEM DORADCZYM CZŁONKOWIE ZARZĄDU REJONOWEGO I INNI ZAPROSZENI GOŚCIE. OBECNOŚĆ CZŁONKÓW PREZYDIUM JEST OBOWIĄZKOWA, A W RAZIE PRZEWIDYWANEJ NIEOBECNOŚCI WINNA BYĆ USPRAWIEDLIWIONA.

§ 7.
POSIEDZENIA PREZYDIUM SĄ PROTOKÓŁOWANE,A PODSTAWOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA I UCHWAŁY OMAWIANE I PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI NA POSIEDZENIACH ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR. DLA EWIDENCJI UCHWAŁ I POSTANOWIEŃ PROWADZONA JEST KSIĄŻKA UCHWAŁ.

ROZDZIAŁ III.
SPRAWY RÓŻNE

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW PREZYDIUM ZAWIERA ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO REGULAMINU W SZCZEGÓLNOŚCI; PREZESOWI ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR PRZYSŁUGUJE UPRAWNIENIE KIEROWNIKA JEDNOSTKI - INSTYTUCJI,KIEROWNIKOWI BIURA W STOSUNKU DO POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW BIURA ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR. ZMIANA NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ PRAWO JEGO INTERPRETACJI PRZYSŁUGUJE ZARZĄDOWI REJONOWEGO WOPR - ZGODNIE ZE STATUTEM REJONOWEGO WOPR.

ZATWIERDZONO UCHWAŁĄ NR 6/2012 Z DNIA 05.12.2012 ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR z/s.. w LESZNIE
REGULAMIN
ZARZĄDU REJONOWEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

       ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

W oparciu o Statut Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z/s. w Lesznie o strukturze władz i kompetencjach IV. Walnego Zebrania Delegatów Rejonowego WOPR ustala się regulamin działalności Zarządu Rejonowego na okres 2012 - 2017

ROZDZIAŁ II.
Skład Zarządu, jego uprawnienia i obowiązki

§ 1.
Zarząd Rejonowego WOPR wybierany jest na okres kadencji w składzie określonym uchwałami Walnego Zebrania Delegatów Rejonowego WOPR. Zmiany w jego składzie osobowym mogą być podejmowane na wniosek Prezydium wyłącznie na posiedzeniach plenarnych. W przypadku ustąpienia członka władz, Zarząd posiada prawo kooptacji, zgodnie z rozdz.IV.§ 24 pkt. 3. Statutu Rejonowego WOPR.

Zmiany w składzie osobowym Zarządu są rozpatrywane w przypadkach:

- Na własną prośbę członka Zarządu zgłoszoną na piśmie,

- Śmierci członka Zarządu,

- Skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą świadczeń, w okresie dłuższym niż 24 miesiące,

- Pozbawienia wolności, a w szczególności praw publicznych (prawomocnym wyrokiem sądu ),

- Na wniosek Komisji Dyscyplinarnej (Sądu Koleżeńskiego ) Zarządu Rejonowego WOPR,

- Po trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności.

Postanowienia Zarządu Rejonowego WOPR w sprawie zwolnienia członka lub jego ustąpienia posiadają moc obowiązującą i nie podlegają odwołaniu.

§ 2.
Zarząd Rejonowego WOPR kieruje całokształtem działalności WOPR w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami oraz wybiera ze swego grona Prezydium i powołuje zespoły doradcze dla realizacji uchwał i wytycznych Walnego Zebrania. W czasie posiedzeń plenarnych rozpatruje i akceptuje działalność Prezydium, zwłaszcza w przedmiocie działalności programowej, zaciągniętych zobowiązań w imieniu Rejonowego WOPR, gospodarki materiałowo - finansowej itp. Zarząd Rejonowy omawia na swych posiedzeniach podstawowe uchwały Prezydium i wypowiada się w sprawie jego działalności w okresie pomiędzy kolejnymi posiedzeniami Zarządu.

§ 3.
Członkowie Zarządu zobowiązani są do:

- Aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań statutowo - programowych organizacji na terenie całego obszaru działania Rejonowego WOPR,

- Czynnego udziału w działalności władz Rejonowego WOPR, drużynach WOPR w/g. członkostwa organizacyjnego i ze względu na miejsce zamieszkania,

- Brania czynnego udziału w pracach komisji i organów doradczych powołanych przez Zarząd Rejonowego WOPR lub Prezesa,

- Uczestniczenia w zebraniach, naradach i imprezach, na które zostali delegowani lub zaproszeni jako przedstawiciele władz WOPR.

§ 4.
Członkowie Zarządu Rejonowego WOPR posiadają n/w. uprawnienia:

- Uczestniczenie w posiedzeniach Prezydium i Zarządu Rejonowego WOPR,

- Nadzoru i kontroli całokształtu działalności w drużynach WOPR, (po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielami ogniw organizacyjnych zakresu działania ) i uzyskaniu akceptacji lub delegacji z Zarządu Rejonowego WOPR,

- Zgłaszania postulatów i wniosków w sprawach merytorycznych, organizacyjnych, gospodarki finansowej, itp. - poprzez Prezydium Zarządu Rejonowego WOPR.

ROZDZIAŁ III.
Posiedzenie Zarządu

§ 5.
Posiedzenia Zarządu Rejonowego WOPR odbywają się w miarę potrzeb, ale nie mniej niż dwa razy w roku. Posiedzenia te zwołuje na podstawie uchwały Prezydium-Prezes bądź jego zastępca. Powiadomienie członków Zarządu o posiedzeniu wraz z materiałami pomocniczymi i porządkiem obrad powinno nastąpić nie później niż na 7 dni przed zamierzonym terminem posiedzenia.

§ 6.
W posiedzeniach Zarządu członkowie uczestniczą z głosem decydującym i mają prawo przedstawienia wniosków i postulatów nie objętych porządkiem obrad. O umieszczeniu postulatów i wniosków zgłaszanych poza porządkiem obrad oraz o rozpatrywaniu spraw wniesionych przez członka w czasie posiedzeń decyduje Zarząd w jawnym głosowaniu. W sprawie kooptacji członków Zarządu zarządza się wybory jawne lub tajne, w zależności od decyzji Zarządu.

§ 7.
Obradom Zarządu przewodniczy Prezes lub jego zastępca. Uchwały Zarządu podejmowane są w sposób jawny i dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 1/2 członków. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 8.
Prezydium może zaprosić na posiedzenie Zarządu z prawem głosu doradczego:

- Przedstawicieli władz administracyjno - państwowych,

- Przedstawicieli komisji społecznych działających przy Zarządzie,

- Przedstawicieli innych organizacji społecznych,

- Ekspertów i specjalistów w przedmiocie omawianych spraw,

- Oraz inne osoby w/g. potrzeb.

ROZDZIAŁ IV.
Prezydium, komisje społeczne (zespoły doradcze) oraz Biuro Zarządu

§ 9.
Zarząd Rejonowego WOPR wybiera ze swego grona Prezydium, w skład którego wchodzą;
Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik, i jeden członek. Prezydium jest wybierane na okres kadencji, a zmiany w jego składzie wymagają Uchwały Zarządu. Zarząd upoważnia Prezydium do kierowania całokształtem działalności organizacji na okres pomiędzy posiedzeniami Zarządu, zobowiązuje Prezydium do realizacji uchwał i wytycznych oraz składania sprawozdań ze swej działalności na posiedzeniach Zarządu. Prezydium działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Zarząd Rejonowego WOPR.

§ 10.
Na wniosek Prezydium - Zarząd Rejonowego WOPR zatwierdza skład osobowy i zakres pracy stałych społecznych Komisji (zespołów doradczych). Komisje te stanowią fachowy organ doradczy Prezydium i Zarządu w zakresie spraw objętych ich działalnością. Komisje działają w oparciu o regulamin, a postanowienia i wnioski Komisji realizowane są po akceptacji Prezydium Zarządu Rejonowego. Komisjom przewodniczą w zasadzie członkowie Prezydium Zarządu Rejonowego, a w szczególnych przypadkach mogą przewodniczyć i uczestniczyć członkowie Zarządu Rejonowego WOPR.

Zarząd Rejonowy powołuje stałe Komisje(zespoły doradcze) w skład których wchodzą:

- Członkowie Zarządu,

- Delegaci na Walne Zebranie Rejonowego WOPR,

- Oraz inne osoby będące członkami WOPR w/g. potrzeb.

Powołuje się następujące Komisje (zespoły doradcze):

1. Rejonową Komisję Szkoleniową i Upowszechniania Umiejętności Pływania.

2. Rejonową Komisję Organizacyjno - Propagandową.

3. Rejonową Komisję Sprzętową.

4. Kapitułę Wyróżnień (nagród i odznaczeń), której przewodniczy Prezes ZR-WOPR.

5. Inne Komisje (zespoły doradcze) powołuje Prezydium, określając zakres ich działania, przedstawiając do akceptacji Zarządu Rejonowego.

W zależności od potrzeb Rejonowe Komisje powołują odpowiednie zespoły doradcze.

§ 11.
Biuro Zarządu Rejonowego WOPR jest organizatorem pracy władz organizacji i realizatorem zadań, celów i środków działania, a także spełnia funkcje koordynatora poczynań organizacji na terenie działania Rejonowego WOPR. Zadania Biura określone są Uchwałami Walnego Zebrania Rejonowego WOPR, Zarządu i Prezydium oraz regulaminem wewnętrznym zatwierdzonym przez Zarząd Rejonowego WOPR. W trybie roboczym Biuro Zarządu nadzoruje i kontroluje działalność Drużyn WOPR oraz koordynuje działalność organizacji na terenie działania Rejonowego WOPR. Pracą Biura kieruje Prezes Zarządu Rejonowego WOPR. W szczególnych przypadkach, Prezes w porozumieniu i na ustalonych warunkach z Zarządem, może powołać lub zatrudnić kompetentne osoby do pracy i kierowania Biurem ZR-WOPR. Obowiązki tych osób określają oddzielne zakresy czynności i uprawnień ustalone przez Prezesa Zarządu Rejonowego WOPR.

ROZDZIAŁ V.
Postanowienia końcowe

§ 12.
Zarząd Rejonowego WOPR posiada kompetencje o zasięgu rejonowym w zakresie działalności organizacyjnej Drużyn WOPR, nadzoru i kontroli ich gospodarki zasobami finansowymi, sprzętowymi i materialnymi na rzecz bezpieczeństwa na wodach i szkoleniu ratowników. Uchwały Zarządu Rejonowego i jego Prezydium posiadają moc obowiązującą dla wszystkich członków Rejonowego WOPR.

§ 13.
Zmiany i poprawki do niniejszego Regulaminu mogą być podejmowane wyłącznie na podstawie Uchwały Zarządu Rejonowego WOPR. Prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi Rejonowego WOPR i jego Prezydium, a w sprawach nie objętych regulaminem decyduje Zarząd i jego Prezydium.

ZATWIERDZONO UCHWAŁĄ NR 6/2012 Z DNIA 05.12.2012 ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR z/s. w LESZNIE
KOMISJE REJONOWEGO WOPR z/s. w LESZNIE

       REJONOWA KOMISJA SZKOLENIOWA I UPOWSZECHNIANIA UMIEJĘTNOŚCI PŁYWANIA
1. Przewodniczący - Krzysztof Strama
2. Członek - Grzegorz Stanisławiak
3. Członek - Artur Nowak

REJONOWA KOMISJA SPRZĘTOWA
1. Przewodniczący - Artur Nowak
2. Członek - Grzegorz Stanisławiak
3. Członek - Maciej Janowicz

REJONOWA KOMISJA ORGANIZACYJNO-PROPAGANDOWA
1. Przewodniczący - Zbigniew Bernard
2. Członek - Grzegorz Stanisławiak
3. Członek - Artur Nowak

REJONOWA KAPITUŁA ODZNACZEŃ
1. Przewodniczący - Dariusz Orzechowski
2. Członek - Wojciech Pieczyński
3. Członek-z.doradczy - Jolanta Lisiecka (§10 pkt.5 Regulaminu Zarządu R-WOPR)

ZATWIERDZONO UCHWAŁĄ NR 6/2012 Z DNIA 05.12.2012 ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR z/s. w LESZNIE
ZAKRES CZYNNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR
z/s. w Lesznie

       I. PREZES ZR-WOPR - DARIUSZ ORZECHOWSKI
1. kieruje całokształtem działalności Rejonowego WOPR z/s. w Lesznie
2. reprezentuje Rejonowe WOPR na zewnątrz
3. kieruje pracami Zarządu Rejonowego WOPR i jego Prezydium
4. kieruje pracą Biura ZR-WOPR z/s. w Lesznie
5. przewodniczy Komisji uprawnionej do kontroli na wodach zamkniętych i otwartych (wynikającej z uprawnień "Audytora")
6. nadzoruje i koordynuje działalność pływalni, basenów, kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz pozostałych wód terenu działani R-WOPR z/s.w Lesznie.

II. V-ce PREZES ZR-WOPR - GRZEGORZ STANISŁAWIAK
1. zastępuje Prezesa w czasie jego nieobecności
2. z upoważnienia Prezesa reprezentuje Rejonowe WOPR na zewnątrz
3. nadzoruje działalność organizacyjną, propagandową, prawną i przestrzegania Statutu rejonowego WOPR
4. nadzoruje przestrzeganie Regulaminów Wewnętrznych Rejonowego WOPR z/s. w Lesznie
5. koordynator działalności Rejonowego WOPR i ratownictwa wodnego na terenie powiatu kościańskiego
6. współorganizator kursów ratowniczych i specjalistycznych R-WOPR
7. Członek Rejonowej Komisji Sprzętowej

8. Członek Rejonowej Komisji Organizacyjno - Propagandowej 9. Członek Rejonowej Komisji Szkoleniowej i Upowszechniania Umiejętności Pływania.

III. V-ce PREZES ZR-WOPR - ARTUR NOWAK
1. zastępuje Prezesa w czasie jego nieobecności
2. z upoważnienia Prezesa reprezentuje Rejonowe WOPR na zewnątrz
3. nadzoruje działalność organizacyjną, propagandową, prawną i przestrzegania Statutu rejonowego WOPR
4. nadzoruje przestrzeganie Regulaminów Wewnętrznych Rejonowego WOPR z/s. w Lesznie
5. koordynator działalności Rejonowego WOPR i ratownictwa wodnego na terenie powiatu gostyńskiego i rawickiego.
6. odpowiedzialny za organizację wszelkiego rodzaju imprez (z udziałem)WOPR na terenie działania Rejonowego WOPR
7. współorganizator kursów ratowniczych i specjalistycznych R-WOPR
8. Przewodniczy Rejonowej Komisji Sprzętowej
9. Członek Rejonowej Komisji Organizacyjno - Propagandowej
10. Członek Rejonowej Komisji Szkoleniowej i Upowszechniania Umiejętnośc Pływania.

IV. SEKRETARZ ZR-WOPR - ZBIGNIEW BERNARD
1. koordynuje działalność Komisji (zespołów doradczych) Rejonowego WOPR
2. prowadzi protokólarz z zebrań Zarządu i Prezydium Rejonowego WOPR
3. z upoważnienia Prezesa nadzoruje wykonywanie czynności osób powołanych lub zatrudnionych w Biurze Zarządu Rejonowego WOPR z/s. w Lesznie
4. Przewodniczy Rejonowej Komisji Organizacyjno - Propagandowej.

V. SKARBNIK ZR-WOPR - MACIEJ JANOWICZ
1. nadzoruje działalność finansową Rejonowego WOPR z/s. w Lesznie
2. Członek Rejonowej Komisji Sprzętowej
3. koordynator działalności Rejonowego WOPR i ratownictwa wodnego na terenie gminy Przemęt
4. nadzoruje odpowiedzialność Członków Zarządu R-WOPR z przygotowania i wdrożenia uzyskania dodatkowych funduszy z podatków odprowadzanych przez członków R-WOPR

VI. CZŁONEK PREZYDIUM - ARTUR GĄD
1. nadzoruje działalność Rejonowego WOPR w zakresie sprzętowym
2. nadzoruje wdrażanie nowego sprzętu i jego eksploatację
3. odpowiedzialny za koordynację działań Rejonowego WOPR w zakresie zagrożenia powodziowego
4. koordynator pływalni, basenów powiatu leszczyńskiego

VII. KRZYSZTOF STRAMA
1. nadzoruje działalność szkoleniową i sportową oraz przewodniczy Rejonowej Komisji Szkoleniowej i Umiejętności Pływania
2. koordynator działalności Rejonowego WOPR i ratownictwa wodnego na terenie powiatu głogowskiego
3. koordynator kursów ratowniczych i specjalistycznych R-WOPR

VIII. ŁUKASZ SZWARC
1. koordynator działalności RejonowegoWOPR i ratownictwa wodnego na terenie gminy Święciechowa
2. pełnienie funkcji Kierownika oraz odpowiedzialny za pozyskiwanie środków na całokształt działalności Rejonowej Stanicy WOPR w Gołanicach
3. odpowiedzialny za zabezpieczenie imprez przeprowadzanych na terenie Rejonowej Stanicy WOPR w Gołanicach

IX. WOJCIECH PIECZYŃSKI
1. koordynator działalności Rejonowego WOPR i ratownictwa wodnego na terenie gminy Osieczna
2. Członek Kapituły odpowiedzialny za prowadzenie prawidłowej dokumentacji Rejonowej Kapituły Odznaczeń

Wszyscy członkowie Zarządu R-WOPR z/s.w Lesznie
1. z upoważnienia Prezesa Rejonowego WOPR odpowiedzialni za przygotowanie i wdrożenie uzyskania dodatkowych funduszy z podatków odprowadzanych przez członków R-WOPR
2. odpowiedzialni za działalność szkoleniową i propagandową na swoim terenie działania

ZATWIERDZONO UCHWAŁĄ NR 6/2012 Z DNIA 05.12.2012 ZARZĄDU REJONOWEGO WOPR z/s. w LESZNIE