Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedź się więcej. [x]
Decyzja nr 4/2015 z dn. 11 lutego 2015 Min. Spraw Wewnętrznych dot. wyrażenia zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego przez Rejonowe WOPR w Lesznie
 
 
 

Statut R-WOPR

  

STATUT STOWARZYSZENIA 

REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W LESZNIE  

Leszno, dnia ___ października 2017 roku

SPIS TREŚCI

Dział 1. Postanowienia ogólne....................................................................................................... 4

[Nazwa stowarzyszenia; podstawa działania]................................................................................. 4

[Teren działania i siedziba].......................................................................................................... 4

[Działalność stowarzyszenia]....................................................................................................... 4

[Krajowa i międzynarodowa działalność stowarzyszenia].................................................................. 4

Dział 2. Cele i sposoby działania.................................................................................................... 4

[Działalność stowarzyszenia]....................................................................................................... 5

Dział 3. Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków..... 7

Rozdział 1. Członkostwo............................................................................................................ 7

[Uprawnieni do zrzeszania się].................................................................................................... 7

[Członek zwyczajny]................................................................................................................. 7

[Członek wspierający]............................................................................................................... 8

Rozdział 2. Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa...................... 8

[Nabycie członkostwa]............................................................................................................... 8

[Utrata członkostwa]................................................................................................................. 8

Rozdział 3. Prawa i obowiązki członków..................................................................................... 9

Dział 4. Organy stowarzyszenia.................................................................................................... 9

Rozdział 1. Zarząd................................................................................................................... 10

[Kompetencje; skład].............................................................................................................. 10

[Wygaśnięcie mandatu]............................................................................................................ 10

[Odwołanie]........................................................................................................................... 11

[Zarząd wieloosobowy, warunki ważności uchwał]......................................................................... 11

[Zakres reprezentacji]............................................................................................................. 11

[Reprezentacja].............................................................................................................. 12

[Ograniczenia wobec stowarzyszenia]......................................................................................... 12

[Protokoły]................................................................................................................... 12

[Sprzeczność interesów]........................................................................................................... 12

[Umowy z członkiem zarządu]................................................................................................... 12

Rozdział 2. Organ kontroli wewnętrznej.................................................................................... 13

[Komisja rewizyjna]........................................................................................................... 13

[Zadania komisji rewizyjnej]..................................................................................................... 13

[Rozszerzenie uprawnień]......................................................................................................... 13

[Skład; wybór].................................................................................................................. 14

[Kadencja]....................................................................................................................... 14

[Zakaz łączenia stanowisk]....................................................................................................... 14

[Uchwały komisji rewizyjnej]..................................................................................................... 14

[Zwołanie posiedzenia]............................................................................................................. 15

[Zasada kolegialnego działania].................................................................................................. 15

[Wynagrodzenie; zwrot kosztów]............................................................................................... 15

Rozdział 3. Walne zebranie...................................................................................................... 16

[Walne zebranie]........................................................................................................ 16

[Uchwały]......................................................................................................................... 16

[Kompetencje]................................................................................................................. 16

[Zebranie zwyczajne]....................................................................................................... 16

[Zebranie nadzwyczajne].......................................................................................................... 17

[Miejsce walnego zebrania]....................................................................................................... 17

[Zwołanie]......................................................................................................................... 17

[Sposób zwołania]........................................................................................................... 18

[Porządek obrad]............................................................................................................. 18

[Ważność walnego zebrania]..................................................................................................... 18

[Pełnomocnictwo].............................................................................................................. 18

[Wyłączenie od głosowania]....................................................................................................... 19

[Bezwzględna większość głosów]................................................................................................ 19

[Kwalifikowana większość]........................................................................................................ 19

[Głosowanie].................................................................................................................... 19

[Protokoły]..................................................................................................................... 19

Dział 5. Terenowe jednostki organizacyjne.................................................................................. 20

Rozdział 1. Postanowienia ogólne............................................................................................. 20

[Terenowe jednostki organizacyjne]........................................................................................... 20

[Zasady tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych]............................................................. 20

[Struktura organizacyjna oraz organy terenowej jednostki organizacyjnej]........................................ 21

[Umowy z członkiem zarządu terenowej jednostki organizacyjnej]................................................... 21

Rozdział 2. Terenowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną (odziały posiadające osobowość prawną)..... 21

[Warunki uzyskania osobowości prawnej].................................................................................... 21

[Wpis do rejestru].............................................................................................................. 22

[Reprezentacja]................................................................................................................. 22

[Gospodarowanie majątkiem].................................................................................................... 22

[Likwidacja oddziału]................................................................................................................ 22

[Zarząd komisaryczny]...................................................................................................... 22

[Wykreślenie oddziału z rejestru]............................................................................................... 23

Dział 6. Zmiana statutu............................................................................................................... 23

[Tryb; wpis].................................................................................................................... 23

[Zgłoszenie zmiany do rejestru]................................................................................................. 23

Dział 7. Sposób uzyskiwania środków finansowych....................................................................... 24

[Majątek i fundusze]........................................................................................................ 24

[Źródła powstania majątku]...................................................................................................... 24

[Gospodarka finansowa]........................................................................................................... 24

Dział 8. Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia.......................................................................... 25

[Likwidator w stowarzyszeniu]................................................................................................... 25

[Obowiązki likwidatora]............................................................................................................ 25

[Majątek likwidowanego stowarzyszenia]..................................................................................... 25

[Koszty likwidacji]............................................................................................................. 26

Dział 9. Postanowienia końcowe.................................................................................................. 26

[Oznaczanie pism]................................................................................................................... 26

Dział 1. Postanowienia ogólne.

 • 1

[Nazwa stowarzyszenia; podstawa działania]

 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą: Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (zwane dalej „stowarzyszeniem”).
 2. Podstawą działania stowarzyszenia jest niniejszy statut (zwany dalej „statutem”).
 • 2

[Teren działania i siedziba]

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz stowarzyszenia jest miasto Leszno.
 • 3

[Działalność stowarzyszenia]

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników,
  w tym swoich członków.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
 4. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 • 4

 [Krajowa i międzynarodowa działalność stowarzyszenia]

 1. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem lub współpracować z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz społecznościami międzynarodowymi o takim samym lub podobnym profilu działania.

Dział 2. Cele i sposoby działania.

 • 5

[Cele i sposoby ich realizacji]

 1. Celem nadrzędnym stowarzyszenia jest prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  • współdziałanie w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
   z jednostkami systemu oraz z jednostkami współpracującymi z systemem;
  • współdziałanie w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego
   z jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych;
  • współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań oraz zadań stowarzyszenia;
  • programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób na obszarze działania stowarzyszenia.
 • 6

[Działalność stowarzyszenia]

 1. W ramach działalności nieodpłatnej stowarzyszenie realizuje swoje cele
  w następujących sferach:
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
  w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
  w kraju i za granicą;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
  i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 1. W ramach działalności odpłatnej stowarzyszenie realizuje swoje cele
  w następujących sferach;
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
  w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
  w kraju i za granicą;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
  i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

Dział 3. Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków.

Rozdział 1. Członkostwo.

 • 7

[Uprawnieni do zrzeszania się]

Stowarzyszenie zrzesza:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających;
 • 8

[Członek zwyczajny]

 1. Członkiem zwyczajnymi może być osoba fizyczna:
 • obywatel polski:
 1. mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawieni praw publicznych;
 2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność
  do czynności prawnych;
 3. małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawiciela ustawowego;
 • cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
  1. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  2. Małoletni poniżej 16 lat może, za zgodą przedstawiciela ustawowego, należeć
   do stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach
   oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
 • 9

[Członek wspierający]

 1. Członkiem wspierającym może być:
 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynność prawnych
  i niepozbawiona praw publicznych
 • osoba prawna.
  1. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
  2. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia, może jednak brać udział z głosem doradczym na walnych zebraniach.

Rozdział 2. Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa

 • 10

[Nabycie członkostwa]

 1. Przyjęcie członka zwyczajnego do następuje poprzez złożenie
  przez zainteresowanego pisemnej deklaracji i uiszczenie składki członkowskiej,
  z wyjątkiem osób wykluczonych ze stowarzyszenia, których ponowne przyjęcie wymaga uchwały zarządu.
 2. Przyjęcie członka wspierającego do stowarzyszenia następuje w formie uchwały zarządu podjętej w oparciu o pisemny wniosek zainteresowanej osoby.
 • 11

[Utrata członkostwa]

 1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia – zgłoszonej
  na piśmie;
 • zalegania z opłatą składki członkowskiej lub zadeklarowanych świadczeń
  na rzecz stowarzyszenia, w okresie dłuższym niż 24 miesiące;
 • śmierci członka będącego osobą fizyczną;
 • likwidacji członka będącego osobą prawną, utraty osobowości prawnej;
 • rozwiązania stowarzyszenia.
  1. Wykluczenie członka może nastąpić w przypadku:
 • niebrania udziału w realizacji zadań statutowych przez okres ponad dwóch lat;
 • naruszenia statutu lub innych przepisów prawnych;
 • postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę, jako członka stowarzyszenia lub godzi w dobre imię stowarzyszenia;
 • działania na szkodę stowarzyszenia.
  1. Wykluczenie członka następuje na podstawie uchwały zarządu. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczynę wykluczenia.

Rozdział 3. Prawa i obowiązki członków.

 • 12

[Prawa i obowiązki członków]

 1. Członek stowarzyszenia ma prawo:
 • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia,
  chyba że statut stanowi inaczej;
 • uczestniczenia w przedsięwzięciach stowarzyszenia;
 • otrzymywania od władz stowarzyszenia pomocy w realizacji zadań statutowych;
 • używania odznak, znaków i bander zgodnie z uchwałami władz stowarzyszenia;
 • korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu i uchwał władz stowarzyszenia;
 • zgłaszania opinii, postulatów i wniosków do władz stowarzyszenia w sprawach związanych z jego działalnością.
  1. Członek zwyczajny ma obowiązek brania udziału w działalności stowarzyszenia
   i realizacji jego celów, przestrzegania przepisów, w tym statutu i uchwał władz stowarzyszenia, a także bieżącego opłacania składki członkowskiej.
  2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz stowarzyszenia, przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia.

Dział 4. Organy stowarzyszenia.

 • 13

Organami stowarzyszenia są:

 • zarząd;
 • komisja rewizyjna;
 • walne zebranie.

Rozdział 1. Zarząd.

 • 14

[Kompetencje; skład]

 1. Zarząd prowadzi sprawy stowarzyszenia i reprezentuje stowarzyszenie.
 2. Zarząd, poza innymi kompetencjami określonymi w statucie:
 • wykonuje uchwały walnego zebrania,
 • ustanawia wysokość składek członkowskich lub innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia;
 • planuje zakres prac na dany rok kalendarzowy,
 • określa zakres i sposób realizacji zadań stowarzyszenia.
 • składa sprawozdania za okres kadencji walnemu zebraniu,
 • podejmuje uchwał o podjęciu współpracy lub przynależności
  przez stowarzyszenie do organizacji krajowych lub międzynarodowych
  oraz społeczności międzynarodowych o takim samym lub podobnym profilu działania.
 1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
 2. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród członków stowarzyszenia lub spoza ich grona, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członków zarządu powołuje i odwołuje walne zebranie.
 • 15

[Wygaśnięcie mandatu]

 1. Okres sprawowania funkcji przez członka zarządu nie może być dłuższy niż pięć lat (kadencja). Ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka zarządu.
 2. Uchwała walnego zebrania może w granicach czasu, określonych w ust. 1, ustanowić częściowe odnawianie zarządu w ten sposób, że pewna liczba członków zarządu kolejno ustępuje albo w drodze losowania, albo według starszeństwa wyboru albo w inny sposób.
 3. Jeżeli uchwała walnego zebrania przewiduje, że członków zarządu powołuje się
  na okres wspólnej kadencji, mandat członka zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu, chyba że uchwała walnego zebrania stanowi inaczej.
 4. Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zebrania zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
 5. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji
  albo odwołania go ze składu zarządu.
 6. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy
  o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
 • 16

[Odwołanie]

 1. Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą walnego zebrania. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.
 2. Uchwała walnego zebrania może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu do ważnych powodów.
 3. Odwołany członek zarządu jest uprawniony i obowiązany złożyć wyjaśnienia
  w toku przygotowywania sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w walnym zebraniu zatwierdzającym sprawozdanie zarządu z działalności stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy,
  chyba że akt odwołania stanowi inaczej.
 • 17

[Zarząd wieloosobowy, warunki ważności uchwał]

 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani
  i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw stowarzyszenia.
 2. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.
 3. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.
 4. Uchwał zarządu mogą być również podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 5. Jeżeli uchwała walnego zebrania nie przyznaje komisji rewizyjnej prawa
  do uchwalenia lub zatwierdzenia regulaminu zarządu, zarząd może uchwalić swój regulamin.
 • 18

[Zakres reprezentacji]

 1. Prawo członka zarządu do reprezentowania stowarzyszenia dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych stowarzyszenia.
 2. Prawa członka zarządu do reprezentowania stowarzyszenia nie można ograniczyć
  ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
 • 19

[Reprezentacja]

 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia (w tym zaciągania zobowiązań majątkowych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu (w tym prezesa zarządu).
 2. Oświadczenia składane stowarzyszeniu oraz doręczenia pism stowarzyszeniu
  mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu
 • 20

[Ograniczenia wobec stowarzyszenia]

Wobec stowarzyszenia członkowie zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym
w statucie oraz w uchwałach walnego zebrania.

 • 21

[Protokoły]

Posiedzenia zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie zarządu.

 • 22

[Sprzeczność interesów]

W przypadku sprzeczności interesów stowarzyszenia z interesami członka zarządu,
jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób,
z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału
w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

 • 23

[Umowy z członkiem zarządu]

W umowie między stowarzyszeniem a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim, stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania.

Rozdział 2. Organ kontroli wewnętrznej.

 • 24

[Komisja rewizyjna]

W stowarzyszeniu ustanawia się komisję rewizyjną.

 • 25

[Zadania komisji rewizyjnej]

 1. Komisja rewizyjna:
  • sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności;
  • rozpatruje i zatwierdza sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy.
 2. Komisja rewizyjna nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw stowarzyszenia.
 3. Komisja rewizyjna może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu,
  w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń.
 4. Do szczególnych obowiązków komisji rewizyjnej należy ocena sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu, a także składanie walnemu zebraniu pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
 5. W celu wykonania swoich obowiązków komisja rewizyjna może badać wszystkie dokumenty stowarzyszenia, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań
  i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku stowarzyszenia.
 • 26

[Rozszerzenie uprawnień]

 1. Uchwała walnego zebrania może rozszerzyć uprawnienia komisji rewizyjnej,
  a w szczególności stanowić, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę komisji rewizyjnej przed dokonaniem oznaczonych w statucie czynności, oraz przekazać komisji rewizyjnej prawo zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków zarządu.
 2. Jeżeli komisja rewizyjna nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, zarząd może zwrócić się do walnego zebrania, aby powzięło uchwałę udzielającą zgodę na dokonanie tej czynności.
 • 27

[Skład; wybór]

Komisja rewizyjna składa się co najmniej z trzech członków, powoływanych
i odwoływanych uchwałą walnego zebrania.

 • 28

[Kadencja]

 1. Kadencja członka komisji rewizyjnej nie może być dłuższa niż pięć lat.
 2. Uchwałą walnego zebrania członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani
  w każdym czasie.
 3. Przepisy § 15 i 16 statutu stosuje się odpowiednio.
 • 29

[Zakaz łączenia stanowisk]

 1. Członek zarządu, likwidator, kierownik terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz zatrudniony w stowarzyszeniu księgowy, radca prawny
  lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem komisji rewizyjnej.
 2. Członkiem komisji rewizyjnej nie może być również osoba, która:
 • pozostaje z członkiem zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Przepis ust. 1 stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi.
 • 30

[Uchwały komisji rewizyjnej]

 1. Komisja rewizyjna podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna
  co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
 2. Z przebiegu posiedzenia komisji rewizyjnej sporządza się protokół.
 3. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał komisji, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka komisji rewizyjnej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu komisji rewizyjnej.
 4. Podejmowanie uchwał przez komisję rewizyjną w trybie pisemnym
  lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie komisji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej oraz odwołania
  i zawieszania w czynnościach tych osób.
 6. Walne zebranie członków może uchwalać regulamin komisji rewizyjnej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności lub upoważnić komisję rewizyjną do uchwalenia jej regulaminu.
 7. Uchwały komisji rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów.
  W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji rewizyjnej.
 8. Do protokołów komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące protokołów zarządu.
 • 31

[Zwołanie posiedzenia]

 1. Zarząd lub członek komisji rewizyjnej mogą żądać zwołania komisji rewizyjnej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący komisji rewizyjnej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
 2. Jeżeli przewodniczący komisji rewizyjnej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
 3. Komisja rewizyjna powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
  niż raz w roku obrotowym. 
 • 32

[Zasada kolegialnego działania]

 1. Komisja rewizyjna wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.
 2. Członkowie komisji rewizyjnej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, mogą otrzymywać osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala walne zebranie członków. Walne zebranie członków może powierzyć to uprawnienie komisji rewizyjnej.
 • 33

[Wynagrodzenie; zwrot kosztów]

 1. Członkom komisji rewizyjnej może zostać przyznane wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Wynagrodzenie oraz jego wysokość określa uchwała walnego zebrania.
 2. Członkom komisji rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem
  w pracach komisji.

Rozdział 3. Walne zebranie.

 • 34

[Walne zebranie]

Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków.

 • 35

[Uchwały]

 1. Uchwały członków są podejmowane na walnym zebraniu.
 2. Bez odbycia walnego zebrania mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte,
  albo na głosowanie pisemne.
 • 36

[Kompetencje]

Uchwały walnego zebrania, poza innymi sprawami wymienionymi w statucie, wymaga:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia, sprawozdania finansowego za okres kadencji oraz udzielenie absolutorium członkom organów stowarzyszenia z wykonania przez nich obowiązków;
 • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
  przy zawiązaniu stowarzyszenia lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
  oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 • nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
  w nieruchomości.
 • 37

[Zebranie zwyczajne]

 1. Zwyczajne walne zebranie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy
  po upływie roku kalendarzowego poprzedzającego koniec kadencji zarządu.
 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zebrania powinno być:
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia za okres kadencji;
 • udzielenie członkom organów stowarzyszenia absolutorium z wykonania
  przez nich obowiązków.
 1. Postanowienie ust. 2 pkt 2 dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia.
 2. Członkowie organów stowarzyszenia, których mandaty wygasły przed dniem walnego zebrania, mają prawo uczestniczyć w walnym zebraniu, przeglądać sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe wraz z odpisem sprawozdania komisji rewizyjnej oraz podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (jeśli było sporządzone) i przedkładać do nich opinie na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed walnym zebraniem.
 3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3, pisemne głosowanie jest wyłączone.
 4. Przedmiotem zwyczajnego walnego zebrania mogą być również inne sprawy
  niż wymienione w ust. 2.
 • 38

[Zebranie nadzwyczajne]

 1. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje się w przypadku gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnego zebrania uznają to za wskazane.
 2. Członkowie stowarzyszenia reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą ogółu członków stowarzyszenia mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania
  i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego walnego zebrania. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zebrania. Zarząd zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania w terminie wskazanym przez członków stowarzyszenia.
 • 39

[Miejsce walnego zebrania]

 1. Walne zebrania odbywają się w siedzibie stowarzyszenia.
 2. Walne zebranie może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 40

[Zwołanie]

 1. Walne zebranie zwołuje zarząd.
 2. Komisja rewizyjna ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zebrania, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w statucie, oraz nadzwyczajnego walnego zebrania, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła walnego zebrania w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez komisję rewizyjną lub członków.
 • 41

[Sposób zwołania]

 1. Walne zebranie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane
  co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zebrania na stronie internetowej stowarzyszenia.
 2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zebrania
  oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.
 • 42

[Porządek obrad]

 1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały,
  chyba że wszyscy członkowie są reprezentowani na walnym zebraniu,
  a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
 2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
 • 43

[Ważność walnego zebrania]

Jeżeli statut nie stanowi inaczej, walne zebranie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim członków.

 • 44

[Pełnomocnictwo]

 1. Jeżeli statut lub uchwała walnego zebrania nie zawiera ograniczeń,
  członkowie mogą uczestniczyć w walnym zebraniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.
 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności
  i dołączone do księgi protokołów.
 3. Członek zarządu i pracownik stowarzyszenia nie mogą być pełnomocnikami
  na walnym zebraniu.
 • 45

[Wyłączenie od głosowania]

Członek nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec stowarzyszenia z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia
z zobowiązania wobec stowarzyszenia oraz sporu między nim a stowarzyszeniem.

 • 46

[Bezwzględna większość głosów]

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli postanowienia Statutu
nie stanowią inaczej.

 • 47

[Kwalifikowana większość]

Uchwały dotyczące zmiany Statutu, rozwiązania stowarzyszenia lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności stowarzyszenia wymaga większości trzech czwartych głosów.

 • 48

[Głosowanie]

 1. Głosowanie jest jawne.
 2. Tajne głosowanie zarządza się nad wnioskami o odwołanie członków organów stowarzyszenia lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności,
  jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić głosowane
  co do tajności głosowania na żądanie choćby jednego z członków obecnych
  lub reprezentowanych na walnym zebraniu.
 3. Walne zebranie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zebranie.
 • 49

[Protokoły]

 1. Uchwały walnego zebrania powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół.
 2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania walnego zebrania i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zebrania. Dowody zwołania walnego zebrania zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
 3. Członkowie mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.

Dział 5. Terenowe jednostki organizacyjne.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 • 50

[Terenowe jednostki organizacyjne]

 1. Dla realizacji zadań wynikających ze statutu, stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.
 2. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia są:
 • oddziały;
 • drużyny.
 1. Oddziały mogą wykonywać działalność tożsamą z działalnością stowarzyszenia.
 2. Drużyny mogą wykonywać działalność wyłącznie w zakresie profilaktyki, reklamy, promocji oraz zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych.
 • 51

[Zasady tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych]

 1. Utworzenie terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia wymaga podjęcia uchwały przez zarząd.
 2. Zarząd podejmuje uchwałę o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej:z własnej inicjatywy,
 • na podstawie wniosku co najmniej 7 osób deklarujących przystąpienie do stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi.
  1. W uchwale o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej zarząd określa:
 • rodzaj terenowej jednostki organizacyjnej;
 • nazwę terenowej jednostki organizacyjnej – używając do oznaczenia terenowej jednostki organizacyjnej oryginalnej nazwy stowarzyszenia
  z dodaniem wyrazów „oddział” albo „drużyna” w (tu wskazać miejsce siedziby oddziału albo drużyny)";
 • zasięg terytorialny działalności terenowej jednostki organizacyjnej;
 • siedzibę terenowej jednostki organizacyjnej.
 1. W uchwale o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej lub innej uchwale zarząd może wyrazić terenowej jednostce organizacyjnej zgodę na:
 • uchwalenie regulaminu określającego szczegółową organizację i sposób działania terenowej jednostki organizacyjnej;
 • uzyskanie osobowości prawnej przez oddział.
 • 52

[Struktura organizacyjna oraz organy terenowej jednostki organizacyjnej]

 1. Władzami terenowej jednostki organizacyjnej są:
 • walne zebranie członków terenowej jednostki organizacyjnej,
 • zarząd terenowej jednostki organizacyjnej:
  1. w przypadku oddziału maksymalnie 3 (słownie: trzy) osobowy;
  2. w przypadku drużyny jednoosobowy.
  3. Terenowa jednostka organizacyjna może również powołać komisję rewizyjną,
   a gdy posiada osobowość prawną powołuje komisję rewizyjną.
  4. Do władz terenowej jednostki organizacyjnej, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, stosuje się odpowiednio przepisy Działu 4., Rozdział 1 – 3 statutu.
 • 53

[Umowy z członkiem zarządu terenowej jednostki organizacyjnej]

 1. W umowie między stowarzyszeniem a członkiem zarządu terenowej jednostki organizacyjnej, jak również w sporze z nim, stowarzyszenie reprezentuje zarząd,
  z zastrzeżeniem postanowień § 23 statutu.
 1. W umowie między terenową jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną, a członkiem zarządu terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, terenową jednostkę organizacyjną reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania terenowej jednostki organizacyjnej.

Rozdział 2. Terenowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną (odziały posiadające osobowość prawną)

 • 54

[Warunki uzyskania osobowości prawnej]

 1. Oddział może uzyskać osobowość prawną.
 2. Zarząd podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na uzyskanie osobowości prawnej przez oddział lub odmowie wyrażenia takiej zgody:.
 • z własnej inicjatywy,
 • na podstawie wniosku zarządu terenowej jednostki organizacyjnej.
 • 55

[Wpis do rejestru]

 1. Wniosek o wpis oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego składa zarząd stowarzyszenia.
 2. Oddział uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie
  do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • 56

[Reprezentacja]

 1. Jeżeli zarząd oddziału jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu oddziału (w tym do zaciągania zobowiązań finansowych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu oddziału.
 2. Oświadczenia składane oddziałowi oraz doręczenia pism oddziałowi mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu oddziału.
 • 57

[Gospodarowanie majątkiem]

 1. Do gospodarowania majątkiem oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia Działu 7 statutu, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Stowarzyszenie prowadzi dla oddziału oddzielną rachunkowość, zgodnie
  z przepisami o rachunkowości.
 • 58

[Likwidacja oddziału]

 1. Do likwidacji oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia Działu 8 statutu,
  z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Majątek pozostały po likwidacji oddziału pozostaje majątkiem stowarzyszenia.
 • 59

Ciąg dalszy oraz cały Statut dostępny po kliknięciu na  STATUT lub po kliknięciu na stronie na zakładkę Dokumenty